Nông nghiệp

– Đầu tư mở rộng quỹ đất phát triển nông nghiệp
– Nghiên cứu mô hình, xây dựng kế hoạch dự án, triển khai thực hiện việc phát triển các nông nghiệp công nghệ cao: Trồng rừng, trồng dược liệu, chăn nuôi…