Khách sạn, nhà hàng, căn hộ dịch vụ

– Đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng;
– Set up; quản lý vận hành cho hệ thống khách sạn nhà hàng.