Đầu tư

Đầu tư vào các công ty liên kết thông qua việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần.